Doručenie a ceny

Tovar bude kupujúcemu doručený na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke, a to prostredníctvom prepravcu, ktorého kupujúci vyberie v rámci svojej objednávky. Náklad na dodanie tovaru spolu s časom pre jeho dodanie sú uvedené na stránke obchodu. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol vybranému prepravcovi údaje týkajúce sa kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie tovaru. V prípade, keď je tovar dopravovaný prostredníctvom prepravcu, je kupujúci povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať neporušenosť obalu a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi, s ktorým spíše protokol o škode. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné súčasne bezodkladne oznámiť predávajúcemu. V prípade porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od dopravcu prevziať. Ak je kupujúci spotrebiteľom, vlastnícke právo k tovaru, ako aj nebezpečie škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru od vybraného prepravcu. Ak nie je kupujúci spotrebiteľom, odovzdá predávajúci tovar kupujúcemu odovzdaním vybranému prepravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči vybranému prepravcovi. Na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, prechádza nebezpečenstvo škody za tovar odovzdaním veci vybranému prepravcovi pre prepravu do miesta určenia uvedenom v objednávke.