Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len "obchodné podmienky")

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre internetový obchod predávajúceho, ktorý je prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.watch4u.com (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

Prevádzkovateľom a majiteľom webových stránok www.watch4u.com je spoločnosť BUBA HOLDING s.r.o., IČO 073 80 674, so sídlom Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8 . Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 131425 (ďalej len "spoločnosť buba holding" alebo tiež "predávajúci"). Všetky majetkové práva vo vzťahu k týmto webovým stránkam je oprávnená vykonávať v súlade so zákonom č. 121/2000 Zb., o práve autorskom iba spoločnosť buba holding. Akékoľvek uchovávanie, upravovanie a šírenie týchto stránok je možné iba so súhlasom spoločnosti buba holding.

Prístup a používanie webových stránok www.watch4u.com je bezplatné, návštevník používa webové stránky na vlastné riziko. Spoločnosť buba holding nenesie žiadnu zodpovednosť za bezpečnosť používania a neprerušený prístup na tieto stránky.

Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorým je buď spotrebiteľ alebo podnikateľ (spotrebiteľ alebo podnikateľ ďalej len "kupujúci"). Spotrebiteľom je každý, kto mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim. Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo iným spôsobom za účelom dosiahnutia zisku. Obchodné podmienky sú v rámci webovej stránky každému prístupné.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, najmä zákonom č.89/2012 Zb., občianskym zákonníkom, v platnom znení (ďalej len "NOZ").

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcim pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy si hradí kupujúci sám (internetové pripojenie, telefónne hovory). Predávajúci neuzatvára prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie.

Článok II.

Kúpna zmluva

Ak je kupujúci spotrebiteľ, návrhom k uzatvoreniu kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky www.watch4u.com s tým, že kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Prijatie objednávky predávajúci neodkladne potvrdí kupujúcemu prostredníctvom e-mailovej správy poslanej na e-mailovú adresu označenú kupujúcim. Potvrdzujúci e-mail nemá vplyv na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Ak nie je kupujúci spotrebiteľ, je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy odoslaná objednávka kupujúcim s tým, že k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dojde doručením potvrdzujúcej e-mailovej správy na e-mailovú adresu označenú kupujúcim. Kúpna zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku.

Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 NOZ sa nepoužije.

Súčasťou e-mailovej správy, prostredníctvom ktorej dochádza k potvrdeniu objednávky kupujúceho je vždy aktuálne platné znenie týchto obchodných podmienok.

Objednávka tovaru sa vykonáva prostredníctvom webového rozhrania obchodu umiestneného na webových stránkach www.watch4u.com vyplnením všetkých tam uvedených náležitostí. Pred odoslaním objednávky tovaru predávajúcemu môže kupujúci meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, ako je množstvo tovaru, doprava ale aj spôsob platby.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy bez dohodnutia všetkých jej náležitostí stanovených NOZ je v zmysle ustanovení § 1726 NOZ vylúčené. Predávajúci ďalej v súlade s ustanovením § 1740 odst. 3 NOZ vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou. Na objednávku, ktorá neobsahuje všetky požadované náležitosti alebo nespĺňa náležitosti uvedené v týchto obchodných podmienkach alebo je s nimi v rozpore a neboli ani po výzve vykonanej zo strany predávajúceho doplnené či opravené, sa hľadí ako na objednávku, ktorá nebola uskutočnená.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrzduje, že sa pred jej odoslaním oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Článok III.

Ceny tovaru a platobné podmienky

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzatvorenú kúpnu zmluvu nebude mať taká zmena ceny vplyv.

Za podmienok stanovených v týchto obchodných podmienkach bude predávajúci účtovať kupujúcemu nad rámec ceny tovaru náklady na dodanie tovaru kupujúcemu, keď webové rozhranie obchodu obsahuje také informácie o nákladoch spojených s balením a doručením tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.

Vykonaním objednávky kupujúci potvrdzuje súhlas s cenami uvedenými predávajúcim za objednaný tovar.

Spôsob úhrady kúpnej ceny bude dohodnutý v kúpnej zmluve, a to v nadväznosti na voľbu kupujúceho učinenú v rámci jeho objednávky, keď kupujúci má možnosť voľby z týchto variant:

Bezhotovostne bankovým prevodom na jeden z účtov predávajúceho:117989983/0300 - pre platby v CZK z Českej republiky alebo 117989983/0300 pre platby v EUR zo Slovenskej republiky, vedený v Československá obchodní banka, a.s. ako variabilný symbol sa uvádza číslo objednávky. Tovar bude kupujúcemu odoslaný po pripísaní čiastky za platbu objednávky na účet predávajúceho.

Bezhotovostne prostredníctvom platobného systému Global Payments Europe, v hotovosti (na dobierku) - zákazník zaplatí tovar v hotovosti pri jeho prevzatí od zmluvného dopravcu, predávajúci požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím tovaru kupujúcim. Predávajúci môže od kupujúceho požadovať zálohu či inú obdobnú platbu, hlavne v prípadoch, keď je na tovare uvedené, že je k dodaniu "iba na objednávku".

Článok IV.

Dodacie podmienky

Tovar bude kupujúcemu dodaný na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke, a to prostredníctvom prepravcu, ktorého kupujúci vyberie v rámci svojej objednávky. Náklady na dodanie tovaru spolu s lehotou pre jeho dodanie sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol vybranému prepravcovi údaje týkajúce sa kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie tovaru. V prípade, keď je tovar dopravovaný prostredníctvom prepravcu, je kupujúci povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať neporušenosť obalu a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi, s ktorým sa spíše protokol o škode. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné súčasne bezodkladne oznámiť predávajúcemu. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od dopravcu prevziať. Ak je kupujúci spotrebiteľom, vlastnícke právo k tovaru, ako aj nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru od vybraného prepravcu. Ak nie je kupujúci spotrebiteľom, odovzdá predávajúci tovar kupujúcemu odovzdaním vybranému prepravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči vybranému prepravcovi. Na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare odovzdaním veci vybranému prepravcovi pre prepravu do miesta určenia uvedenom v objednávke.

Článok V.

Nároky na vady z tovaru

Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa plnenia vád sa riadi príslušnými ustanoveniami NOZ. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu hlavne za to, že v dobe, keď tovar prevzal:

-má tovar také vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak mu chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi prevádzanej, sa tovar hodí k účelu, ktoré pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,

-tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

-je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak je kupujúcemu dodané plnenie o vade, ktorým došlo k podstatnému porušeniu zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, na odstránenie vady opravou veci, na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci informuje predávajúceho, aké právo si vybral, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vybranú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiada kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstráni predávajúci vady v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy (viď odst. 4. nižšie). Ak je plnenie o vade nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od kúpnej zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci. Ak neodstráni predávajúci vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho. Pri dodaní novej veci vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady vec pôvodne dodanú. Ak neoznámi kupujúci vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak neoznámi kupujúci vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z plnenia o vade neprizná. Ak ide o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

V prípade, že sa kupujúci rozhodne, pri splnení hore uvedených podmienok, uplatniť svoje práva z plnenia o vade, t.j. reklamovať vadný tovar u predávajúceho, potom vyplní formulár "Reklamačný lístok", hlavne presné kontaktné údaje kupujúceho - meno, adresu, telefón, e-mail, ďalej popis vytýkanej závady a požiadavku spotrebiteľa, a elektronicky ho odošle na e-mailovú adresu predávajúceho info@watch4u.com. Kupujúci tiež môže vyplnený formulár vytlačiť a priložiť ho k zásielke, obsahujúcej vadný reklamovaný tovar, odosielaný na poštovú adresu predávajúceho.

Kupujúci odošle reklamovaný tovar bez zbytočného odkladu poštou alebo inou prepravnou službou na nižšie uvedenú adresu sídla predávajúceho. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, zásielka by mala byť označená viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať:

- reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva),

- kópiu nákupného dokladu, príp. i vyplnený formulár "Reklamačný lístok" alebo aspoň odkaz na termín elektronického odoslania vyplneného formulára.

Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu i závady tovaru. Tento postup je doporučený aj kupujúcemu-spotrebiteľovi, pokiaľ nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, keď reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru k reklamačnému konaniu, iba ak ide o znečistenie obvyklé.

V prípade zakúpenia tovaru spotrebiteľom, ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobre dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.Ustanovenie tohto článku sa neuplatňuje pri tovare predávaného za nižšiu cenu kvôli vade, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiacich so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

Článok VI.

Zvláštne ustanovenia pri kúpe tovaru spotrebiteľom

V prípade, keď je kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1. NOZ právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, keď je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť kupujúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete na adresu sídla predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho, o ktorej ho predávajúci informuje. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok. V prípade, keď spotrebiteľ využije pre odstúpenie od kúpnej zmluvy vzorový formulár, potvrdí predávajúci bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa tohto Článku sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Spotrebiteľ je povinný vrátiť neporušený tovar v kompletnom stave predávajúcemu s tým, že nenesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

V prípade, keď kupujúci odstúpi podľa prechádzajúceho odstavca od kúpnej zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim a to rovnakým spôsobom, akým ich od kupujúceho prijal, ak sa nedohodnú inak. Predávajúci je súčasne oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté z jeho strany kupujúcemu už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady.Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Aby mohol byť zo strany predávajúceho v prípade odstúpenia od zmluvy prijatý tovar späť, nesmie byť nijak poškodený, alebo javiť známky používania či opotrebovania.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že nie je možné v zmysle ustanovenia §nbsp;1837 občianskeho zákonníka mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu.

Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa.Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia dobre možné, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny.

Článok VII.

Kontaktné údaje predávajúceho

Kontaktné údaje predávajúceho sú:

BUBA HOLDING, s.r.o., IČ 073 80 674

Sídlo: Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8

e-mail: info@watch4u.com

Kontaktná osoba pre vybavovanie objednávok, reklamácií a odstúpení od zmluvy: Lucie Tichá, email: info@watch4u.cz

Článok VIII.

Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť BUBA HOLDING, s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.watch4u.com prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi vynaložené v súlade so zákonom č.101/2000Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti BUBA HOLDING, s.r.o.

Aké údaje zhromažďujeme?

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme vedieť meno a priezvisko, podpis, adresu, telefónny a mailový kontakt. ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás.

K čomu údaje slúžia?

Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie uvedené údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalo, alebo dočasne. Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?

Po prihlásení do e-shopu www.watch4u.com môžete tieto údaje editovať či mazať. V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí odoslať e-mail na: info@watch4u.cz .

Článok IX.

Posielanie reklamných správ

Kupujúci súhlasí s posielaním reklamných správ súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí s posielaním obchodných správ predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv.cookies na jeho počítači. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť tak, že nebude dochádzať k ukladaniu tzv.cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky predávajúceho platia v znení uvedenom na webovej stránke predávajúceho www.watch4u.com v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie obchodných podmienok.

V prípade, keď bude zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami NOZ a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami NOZ.

V zmysle ustanovenia § 1820 odst. 1 NOZ informuje predávajúci, že s mimosúdnou sťažnosťou sa spotrebiteľ môže obrátiť na kontrolný orgán, ktorým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.

Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia.

Kúpne zmluvy sú od počiatku ich uzatvorenia archivované predávajúcim, a to aj po ich naplnení. Kúpne zmluvy sú archivované vo forme, v ktorej boli uzatvorené. Prístup k archivovaným kúpnym zmluvám má výlučne predávajúci, prípadne subjekt predávajúcim poverený na archiváciu. Títo nie sú oprávnení sprístupniť zmluvy tretím osobám, s výnimkou prípadnej zákonnej povinnosti takéhoto sprístupnenia.

Predávajúci prehlasuje, že má na predaj tovar na www.watch4u.com platné živnostenské oprávnenie. Kontrolu nad dodržiavaním živnostenského zákona prevádza príslušný živnostenský úrad. Kontrolu nad dodržiavaním ochrany osobných údajov prevádza Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontrolu nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa uskutočňuje v obmedzenom rozsahu Česká obchodní inspekce.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.12.2015.

Reklamačný poriadok pre e-shop

Záručná doba

Ak si uplatňuje kupujúci voči predávajúcemu vadu oprávnene, neplynie lehota pre uplatnenie práv z plnenia o vade počas doby, keď je tovar v oprave a kupujúci ho nemôže užívať, t.j. odo dňa uplatnenia reklamácie do dňa, keď kupujúci bol povinný výrobok po oprave prevziať. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru alebo jeho časti v rámci vybavenia reklamácie neplynie nová lehota pre uplatnenie práv z plnenia o vade. Lehotu k uplatneniu práv z vád nemožno považovať za stanovenie životnosti tovaru, tá sa líši s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu užívania alebo dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim.

Záručný list

Ak nie je súčasťou tovaru originálny záručný list od výrobcu, nahrádza ho doklad o predaji, ktorý je vždy súčasťou dodávky tovaru. Tento doklad nie je povinný pre uplatnenie reklamácie.

Uplatnenie reklamácie

Za všetkých okolností sa snažíme zákazníkom vyjsť v ústrety. V prípade, že spotrebiteľ objaví na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, má právo ho u nás reklamovať.

Pošlite reklamovaný tovar (pokiaľ možno vrátane kópie dokladu o predaji, záručného listu, prípadne i sprievodného dopisu so stručným popisom vady) na našu adresu.

Adresa pre uplatnenie reklamácie:

BUBA HOLDING, s. r. o., Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8 , Česká republika

Vybavenie reklamácie

Reklamáciu vybavíme najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru. V prípade nevybavenej reklamácie v tejto lehote Vám vymeníme tovar za nový alebo Vám vrátime peniaze za tovar.

O spôsobe vybavenia reklamácie je zákazník informovaný e-mailom alebo listom zaslaným na uvedenú adresu.

V Prahe dňa 1.12.2015