Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho CLAL TIME s.r.o., so sídlom Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8 , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v oddíle C, vložka č. 131425 (ďalej len „predávajúci“ či Clal Time“) a popisuje postup, akým spôsobom postupovať pri reklamácii tovaru zadováženého od spoločnosti Clal Time prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na tovar, ktorý zákazník dostal od predávajúceho bezodplatne. Taký tovar spĺňa podmienky darovacej zmluvy a nie je možné naň uplatňovať žiadne práva spotrebiteľa podľa platnej legislatívy.

Kupujúci je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

Definície pojmov obsiahnutých v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Pokiaľ nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho používajú právne predpisy.


II. Záruka za akosť

Ak nie je súčasťou tovaru originálny záručný list od výrobcu, nahrádza ho doklad o predaji, ktorý je vždy súčasťou dodávky tovaru.


1. Lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia

Lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedenom na doklade o zakúpení, kedy táto lehota predstavuje 24 mesiacov. V prípade poskytnutia zvláštnej medzinárodnej záruky zo strany výrobcov tovaru predávaného predávajúcim, zaväzuje sa predávajúci túto medzinárodnú záruku tiež garantovať, keď jej lehota je uvedená na obalovom materiáli konkrétneho tovaru.

Ak uplatní kupujúci voči predávajúcemu vadu oprávnene, neplynie lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia po dobu, počas ktorej je tovar v oprave a kupujúci ju nemôže užívať, t.j. odo dňa uplatnenia reklamácie do dňa, keď kupujúci bol povinný výrobok po oprave prevziať. Práva zo zodpovednosti za vady tovarov, pre ktoré platí záruka ako akosť, zaniknú, ak nebola uplatnená v uvedenej dobe.

V prípade vybavenia reklamácie formou výmeny tovaru neplynie nová lehota, rozhodujúca je lehota, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Lehotu k uplatneniu práv z vád nemožno považovať za stanovenie životnosti tovaru, tá sa líši s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu užívania alebo dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim.


2. Akosť pri prevzatí

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Hlavne predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci vec prevzal,

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí kupujúcim, pokiaľ predajca nepreukáže opak.


III. Záručné podmienky

1. Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúci pri prevzatí tovaru od prepravcu riadne a starostlivo skontroluje stav zásielky (hlavne počet balíkov, neporušenosť firemnej pásky s logom, neporušenosť či poškodenie obalu) podľa prepravného listu.

Kupujúci ďalej v deň prevzatia skontroluje kompletnosť tovaru, najmä že balenie obsahuje všetko, čo obsahovať má.

Všetky nezrovnalosti je potrebné predávajúcemu nahlásiť a pri prevzatí od prepravcu vyznačiť v preberacom protokole prepravu alebo kupujúci môže prevzatie zásielky odmietnuť, alebo vždy je možné nahlásiť na e-mail: info@watch4u.cz . Ďalej Clal Time v prípade prevzatia od prepravcu odporúča priložiť fotodokumentáciu poškodenia a obalu.

Týmto dojednaním nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že nejde o rozpor s kúpnou zmluvou.


2. Uplatnenie reklamácie

Kupujúci môže reklamáciu uplatniť odoslaním tovaru na adresu sídla predávajúceho s korešpodenčnou adresou:

CLAL TIME s.r.o.

Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8

Zásielka musí obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva).

Ďalej Clal Time odporúča priložiť kópiu dokladu o zakúpení či iným vhodným spôsobom doložiť záruku tovaru, podrobný výpis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (najmä meno a priezvisko, emailovú adresu, spiatočná korešpodenčnú adresu a tel.číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu a závady tovaru.

Taktiež Clal Time odporúča zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (oprava, výmena).

Clal Time vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie.

Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého dodaného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.

Takže Clal Time odporúča zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (oprava, výmena). Clal Time vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie.

Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého dodaného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.


3. Výnimky

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že taká činnosť nie je činnosťou obvyklou):

  1. mechanickým alebo chemickým poškodením tovaru,

Tieto obmedzenia neplatia, pokiaľ boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim vyslovene dohodnuté, vymenené alebo predávajúcim deklarované, prípadne ich možno očakávať vzhľadom k prevádzanej reklame alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.


4. Testovanie závady

Tovar odovzdaný k reklamácii bude testovaný iba na závadu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom závady). Pre uvedenie závady Clal Time odporúča písomnú formu, čomu sa rozumie tiež elektronická komunikácia.


5. Odmietnutie prijatia do reklamácie

Clal Time má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, keď reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru k reklamačnému konaniu.


IV. Vybavenie reklamácie

1. Kupujúci – spotrebiteľ

V súlade s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č.634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, je spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Ak je kupujúci - spotrebiteľ, predávajúci o reklamácii rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady.

Reklamáciu vrátane odstránenia vady Clal Time vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí lehoty resp. predĺženej lehoty sa má za to, že vada na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť.


2. Kupujúci – podnikateľ

Ak je kupujúci – podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 40 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude kupujúci podnikateľ informovaný na kontaktnom e-maili.


V. Spoločné ustanovenia

Clal Time vydá kupujúcemu písomné potvrdenie (čím sa rozumie tiež elektronická komunikácia) o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnení zamietnutia reklamácie.

Po vybavení reklamácie Clal Time upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar poslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky poslaný na adresu kupujúceho.

Po vybavení uznanej reklamácie opravou alebo výmenou sa predlžuje záruka zariadenia vybavenia o dobu trvania reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta odo dňa nasledujúceho po jej uplatnení do dňa, keď bol kupujúci o vybavení informovaný.

Kupujúci má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s uplatnením oprávnenej reklamácie. Tieto náklady sú chápané ako najmenšie nutné. Hlavne ide o poštovné na poslanie reklamácie. K týmto nákladom nemusí patriť cena expresnej prepravy a ďalšie obdobné. O preplatenie nákladov je nutné žiadať bez zbytočného odkladu najdlhšie však do 1 mesiaca od konca lehoty pre uplatnenie práv z vadného plnenia.

Kupujúci je povinný skontrolovať prevzatý tovar a jeho súlad s preberacím protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, hlavne že balenie obsahuje všetko, čo obsahovať má. K neskorším námietkam už nebude prihliadané.

Týmito ustanoveniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia.

Kupujúci je povinný reklamáciu prevziať bez zbytočného odkladu do 30 dní odo dňa, keď bol o jej vybavení informovaný, táto lehota nemôže uplynúť skôr ako 60 dní od podania reklamácie.

V prípade, že reklamácia nie je prevzatá kupujúcim najneskôr v posledný deň lehoty, bude predávajúcim účtované po jej úplnom uplynutí skladné za uloženie tovaru vo výške 20,- Kč vrátane DPH za každý deň oneskorenia.

Pokiaľ si kupujúci nevyzdvihne tovar z vybavenej reklamácie do 6 mesiacov odo dňa, keď bol o vybavení informovaný, vyhradzuje si Clal Time právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného.


VI. Záverečné ustanovenia

Práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona nie sú týmto Reklamačným poriadkom dotknuté. Tento Reklamačný poriadok je platný od 20.11.2015 a je k dispozícii ako dokument na webovej stránke predávajúceho umiestnenej na internetovej adrese www.watch4u.cz.